There are 12 mathematicians whose last name begin with TYU.


Tyukov, Alexei Nottingham Trent University 2001
Tyulenev, Alexander Steklov Institute of Mathematics 2014
Tyulina, A. Lomonosov Moscow State University
Tyuptsov, A. Vasyl Karazin Kharkiv National University
Tyurin, Andrei (Andrey) 1965
Tyurin, Eugene State University of New York at Stony Brook 1996
Tyurin, Iliya 2012
Tyurin, Konstantin Yale University 2003
Tyurin, Sergei Lomonosov Moscow State University 1982
Tyurin, Vasilii Voronezh State University 1970
Tyurina, Yulia The Pennsylvania State University 2005
Tyuse, Sabrina University of Michigan 2000