There are 10 mathematicians whose last name begin with POUN.


Pound, Alexander University of California, Los Angeles 2000
Pound, Guy Columbia University 1951
Pound, James University of Oxford 1694, 1697
Pound, Jeffrey University of Waterloo 2013
Pound, N. Roscoe
Pounder, Irvine The University of Chicago 1926
Pounder, James Trinity College, Dublin 1962
Pounder, Laurie University of Michigan 2007
Pounds, Stanley Texas A&M University
Pountourakis, Emmanouil Northwestern University 2017