There are 10 mathematicians whose last name begin with IVAS.


Ivaschenko, Grigoriy Kharkiv National University of Radioelectronics 2016
Ivaşcu, Dumitru University of Bucharest 1978
Ivashchuk, Vladimir
Ivashchuk, Yakiv 2014
Ivashev-Musatov, O. Lomonosov Moscow State University
Ivashko, Anna 2009
Ivashko, Evgeny 2010
Ivasishen, Stepan Chernovitskii State University 1963
Ivaška, Michal 2014
Ivasʹkiv, Yuri