There are 8 mathematicians whose last name begin with ECO.


Economakis, Michael University of Washington 1993
Economides, Dionysius University of Durham 1969
Economidis, Nikolaos
Economidou, Charikleia University of Wisconsin-Milwaukee 2004
Economon, Thomas Stanford University 2014
Economopoulos, Giorgios Royal Holloway, University of London 2006
Economos, John University of Michigan 1991
Economou, Antonis